ALGEMENE VOORWAARDEN TROBLA

Trobla is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 60506148

Artikel 1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Wooden Amsterdam: een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, te dezen handelend onder de naam Trobla, die zich ten doel stelt akoestische versterkers voor smartphones (op afstand via de website trobla.nl) aan te bieden en te verkopen aan consumenten, één en ander in de meest ruime zin, hierna te noemen: “Trobla”;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Trobla, hierna te noemen: “Consument”;
 3. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Trobla georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand, hierna te noemen: “Overeenkomst”;
 4. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, hierna te noemen: “Bedenktijd”;
 5. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst, hierna te noemen: “Herroepingsrecht”;
 6. Dag: Kalenderdag, hierna te noemen: “Dag”;
 7. Algemene voorwaarden: Onderhavige voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Trobla en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Trobla en de Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Trobla zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk (elektronisch) kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor zover naast de Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- en/of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van dit artikel overeenkomstig van toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn geweest bij Trobla.
 5. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk, indien partijen dit vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 6. Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepalingen(en) van de Algemene Voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 7. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dient de uitleg van deze bepaling(en) plaats te vinden naar de geest van de Algemene Voorwaarden.
 8. Situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen naar de geest van de Algemene Voorwaarden te worden beoordeeld.
 9. Trobla is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De mogelijke invloed van deze wijzigingen en/of aanvullingen worden tijdig met de Consument besproken.
 10. Ook indien Trobla niet voortdurend strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, blijven de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing en behoudt Trobla het recht om in andere gevallen strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
 11. Trobla gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan op te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken en deze af te stemmen op het (koop)gedrag van de Consument. De informatie die door Google wordt verzameld wordt opgeslagen op servers van Google. Trobla heeft enkel toegang tot de geanonimiseerde en geaggregeerde data die door middel van rapportages in Google Analytics beschikbaar wordt gesteld. Trobla kan met behulp van deze rapporten niet de identiteit of verblijfsplaats van de Consument achterhalen. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door Trobla nimmer verstrekt aan derden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Indien en voor zover een aanbieding en/of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding en/of offerte vermeld. Trobla is aan een aanbieding en/of offerte gebonden indien de Consument de aanvaarding hiervan binnen de geldigheidsduur van de aanbieding/offerte aan Trobla kenbaar heeft gemaakt.
 2. De aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding door de Consument mogelijk te maken. Als Trobla gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Afbeeldingen kunnen alleen als indicatie worden beschouwd en hieraan kunnen geen rechten door de Consument worden ontleend. Dit geldt temeer nu het product voortdurend aan verandering onderhevig is, om de best mogelijke kwaliteit te bereiken.
 3. Elke aanbieding bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de aanbieding verbonden zijn. Meer in het bijzonder geldt dit voor:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • eventuele leveringskosten;
  • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de toepasselijkheid van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de Overeenkomst; en
  • de termijn voor aanvaarding van de aanbieding, dan wel de termijn waarbinnen de Consument de prijs garandeert.
 4. Trobla kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, kennelijk een vergissing, verschrijving of fout bevatten.
 5. Indien de aanvaarding van de Consument afwijkt van de aanbieding die is opgenomen in de offerte, is Trobla hier niet aan gebonden en komt er overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding geen Overeenkomst tot stand, tenzij Trobla dit uitdrukkelijk aangeeft.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van de aanbieding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument de aanbieding langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Trobla onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Trobla is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Trobla passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Trobla daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Trobla kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Trobla op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Trobla zal bij het product aan de Consument de volgende informatie elektronisch of schriftelijk meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van Trobla waar de Consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
  • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • de in artikel 3 lid 3 van de Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Trobla deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering de Overeenkomst.

Artikel 5. Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Trobla (Weteringschans 108, 1017 XS Amsterdam) retourneren, conform de door Trobla verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten en het risico bij terugzending voor rekening van de Consument.
 4. Indien de Consument reeds een bedrag betaald heeft, zal Trobla dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 5. Trobla heeft het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of betalingen slechts deels te retourneren indien de producten niet in de originele verpakking worden geretourneerd dan wel beschadigd of gebruikt zijn.

Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Trobla kan het Herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien Trobla dit duidelijk in de aanbieding, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door Trobla tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Trobla geen invloed heeft.

Artikel 7. Prijzen

 1. Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Trobla producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Trobla geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij de aanbieding vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Trobla dit bedongen heeft en:
  a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b) de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in de aanbieding van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele andere kosten, zoals eventuele verzendkosten en administratiekosten. Deze andere kosten worden apart vermeld bij het plaatsen van een bestelling.

Artikel 8. Conformiteit en garantie

 1. Trobla staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, behoudens hetgeen hierover is gemeld in artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een door Trobla, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Trobla kan doen gelden.
 3. Een defect aan de bestelling dient de Consument binnen 14 dagen te vermelden via info@trobla.nl om in aanmerking te komen voor restitutie.
 4. Een opgelopen defect kan, na aantoning van het defect binnen 14 dagen via info@trobla.nl, in aanmerking komen voor restitutie.
 5. Indien de Consument een defect meldt bij Trobla, is het definitieve oordeel of al dan niet sprake is van een defect voorbehouden aan Trobla.

Artikel 9. Levering en uitvoering

 1. Trobla zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Trobla kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Trobla geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hierover uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Deze mogelijkheid tot ontbinding geldt niet voor pre-orders zoals besproken in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Trobla het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Trobla zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Trobla tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Trobla bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Pre-orders

Via de website van Trobla (trobla.nl) is het mogelijk om een product te pre-orderen. De Consument is er dan van verzekerd dat hij het bestelde product niet misloopt en zo snel mogelijk in huis heeft. Levertijden bij pre-orders kunnen wijzigen; Trobla geeft altijd de laatst bekende leveringstijd weer op haar website.

Artikel 11. Uitvoering opdracht

 1. Trobla heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, indien en voor zover nakoming van de Overeenkomst dit vereist.
 2. Bij uitvoering van de werkzaamheden baseert Trobla zich op de door de Consument verstrekte informatie en gegevens. De Consument is verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie en gegevens. Indien sprake is van gewijzigde feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor nakoming van de Overeenkomst, is de Consument gehouden Trobla hierover te informeren.
 3. Een afgesproken termijn voor levering van producten door Trobla wordt slechts beschouwd als richtlijn en nimmer als fatale termijn, tenzij Trobla en de Consument schriftelijk anders uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Artikel 12. Gewijzigde omstandigheden

 1. Mochten de omstandigheden waarvan de Consument en Trobla op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan, dusdanig wijzigen dat daardoor naleving van (een deel van) de Overeenkomst in redelijkheid niet van (één der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden tussen partijen over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden zijn toe te rekenen aan de Consument, zullen eventuele kosten voortvloeiend uit deze gewijzigde omstandigheden aan de Consument in rekening worden gebracht.
 2. Indien partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt de Consument dat de tijdsplanning van de Overeenkomst indien nodig zal worden aangepast.

Artikel 13. Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden betaald bij het plaatsen van een bestelling op de website van Trobla op een door Trobla aangegeven wijze.
 2. Bij vooruitbetaling kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Trobla te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Trobla behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Trobla heeft een retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de Consument al hetgeen hij aan Trobla verschuldigd is, heeft voldaan.
 6. Door de Consument gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. Deze bepaling is onverminderd van toepassing indien de Consument bij betaling refereert aan een andere, jongere vordering.
 7. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Consument hiertoe naar het oordeel van Trobla aanleiding geeft, is Trobla gerechtigd om van de Consument te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Trobla te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien de Consument weigert en/of nalaat de verlangde zekerheid te verstrekken, is Trobla gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Consument aan Trobla uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, per direct opeisbaar.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of toetreding tot de WSNP zijdens de Consument zijn de vorderingen van Trobla en de verplichtingen van de Consument jegens Trobla onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. Trobla behoudt het eigendom van alle geleverde en nog te leveren producten conform de Overeenkomst tot aan het moment waarop de Consument aan de betalingsverplichtingen jegens Trobla heeft voldaan.
 2. De in lid 1 van dit artikel beschreven betalingsverplichting bestaat uit de betaling van de koopsom van alle geleverde en de nog te leveren producten, vermeerderd met de kosten die worden gemaakt als de Consument niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, met inbegrip van schadevergoeding, buitengerechtelijke (incasso)kosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang een eigendomsvoorbehoud rust op geleverde producten, is het de Consument niet toegestaan om deze producten te verpanden of enig ander (zekerheids)recht op de producten te vestigen ten behoeve van derden.
 4. De Consument is verplicht om alle producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Trobla rust als zodanig aan te merken, tot het moment waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

 1. Trobla behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld heeft in het kader van de nakoming van de Overeenkomst van de Consument.
 2. Het is de Consument uitdrukkelijk verboden alle producten van Trobla, één en ander in de meest ruime zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen en/of te exploiteren. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16. Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging

 1. Trobla is gerechtigd (verdere) nakoming van de Overeenkomst op te schorten, indien de Consument de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Trobla om schadevergoeding te vorderen.
 2. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van Trobla en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Trobla behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe geleverde producten. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg, indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid worden terugbetaald.
 4. Trobla is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst (blijvend) onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen van dusdanige aard dat een ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet van Trobla kan worden verlangd.
 5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Trobla op de Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Trobla de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 6. Indien Trobla tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.
 7. Trobla is gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, direct en indirect ontstaan, indien de ontbinding aan de Consument toerekenbaar is.
 8. Indien de Consument zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Trobla niet nakomt en deze niet-nakoming een rechtvaardiging vormt voor ontbinding, dan is Trobla gerechtigd de Overeenkomst ter stond en onmiddellijk te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Consument uit hoofde van wanprestatie wel verplicht is tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – of toetreding tot de WSNP zijdens de Consument, staat het Trobla vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting aan de zijde van Trobla tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechtelijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Trobla op de Consument zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17. Klachtenregeling

 1. Trobla beschikt over een klachtenprocedure en behandelt binnengekomen klachten via info@trobla.nl overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Alle klachten ter zake de uitvoering van de Overeenkomst door Trobla dienen schriftelijk, volledig duidelijk omschreven, binnen 14 dagen nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, aan Trobla kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt de Consument geacht de geleverde producten en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 3. Bij Trobla ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Trobla binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. In geval van een terechte klacht, behoudt Trobla zich de keuze voor tussen levering van een nieuw product, restitutie van de door de Consument betaalde koopsom of aanpassing van de in rekening gebrachte koopsom.
 5. Indien vast komt te staan dat een door de Consument ingediende klacht ongegrond is, dan komen de daardoor ontstane kosten, door Trobla gemaakte onderzoekskosten inbegrepen, voor rekening van de Consument.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. Trobla is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel volgt. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Trobla gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld van Trobla en/of haar ondergeschikte(n).
 2. Trobla is in geen geval aansprakelijk voor persoonlijke, lichamelijke en algemene schade die voortvloeit uit het gebruik door de Consument of derden van de producten.
 3. De Consument is gehouden om alle nodige maatregelen ter voorkoming of beperking van schade te nemen.
 4. Trobla is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een ander gebruik van de producten dan waarvoor deze oorspronkelijk zijn bedoeld, namelijk het akoestisch versterken van smartphones. Trobla is evenmin aansprakelijk indien de Consument niet de juiste adapter voor de juiste smartphone gebruikt en hierdoor schade ontstaat aan het product.
 5. De Consument is zich uitdrukkelijk bewust van het feit dat het product gezien haar aard af kan wijken van eventuele verwachtingen die de Consument op voorhand van het product had.
 6. Indien de levertijd bij pre-orders zoals genoemd in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden afwijkt van de door Trobla op haar website bekend gemaakte leveringstijd, is zij hiervoor nimmer aansprakelijk.
 7. Trobla is jegens de Consument aansprakelijk voor een tekortkoming bij de nakoming van de Overeenkomst, voor zover deze tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij uitvoering van de Overeenkomst door de Consument mag worden vertrouwd.
 8. Trobla is niet aansprakelijk voor bij de Consument of derden ontstane schade, indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van een door Trobla ingeschakelde hulppersoon (werknemers van Trobla daaronder niet begrepen).
 9. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Consument aan Trobla onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Trobla voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
 10. In geval van overmacht zoals besproken in artikel 19 van de Algemene Voorwaarden is Trobla niet aansprakelijk.
 11. Aansprakelijkheid van Trobla voor indirecte schade, waaronder ook begrepen wordt gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten. Trobla kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Trobla aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Trobla toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 12. De aansprakelijkheid van Trobla voor een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, alsmede voor een onrechtmatige daad, is beperkt tot het bedrag dat de Consument ter zake de bestelde producten aan Trobla heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake de schadeveroorzakende gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum – indien hoger en voor zover van toepassing – van daarnaast het bedrag dat de Consument aan kosten heeft gemaakt en welke kosten onlosmakelijk met de tekortkoming in de nakoming dan wel onrechtmatige daad zijn verbonden.
 13. De Consument dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Consument de schade heeft ontdekt bij Trobla in, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

Artikel 19. Overmacht

 1. Trobla is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Trobla kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen de Consument en haar opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien de hierboven bedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Consument gehouden diens verplichtingen jegens Trobla tot aan dat moment te voldoen. Trobla is dan gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke Overeenkomst.
 3. In de Algemene Voorwaarden wordt onder ‘overmacht’ verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Trobla geen invloed kan uitoefenen of redelijkerwijs had kunnen uitoefenen en waardoor Trobla niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij Trobla daaronder inbegrepen. Trobla heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst (blijvend) onmogelijk maakt, intreedt nadat Trobla haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Trobla partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoer wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Alle geschillen tussen Trobla en de Consument die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Trobla, Amsterdam, zijnde aldus de rechter te Amsterdam. Niettemin is Trobla bevoegd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Zowel Trobla als de Consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Trobla en worden bij de totstandkoming van een Overeenkomst kosteloos aan de Consument overhandigd.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst met Trobla.
 3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Trobla | KvK 60506148 | trobla.nl | © Trobla | 18 januari 2016